Học sinh Tín Phát học tiếng Nhật cùng giáo viên bản xứ.