Bài dự thi "NHẢY NHẠC HIỆN ĐẠI " của Lớp J02 - Tín Phát Hồ Chí Minh. Các bạn JO2 - Hồ Chí Minh chuẩn bị cho cuộc thi văn nghệ rất chi là chu đáo nhé! "Một bầy tang tình con nhện, ớ mấy giăng tơ ơ ơ ớ ơ... có ai lên hát theo nhạc của các bạn ý không! Nhạc hay quá đê.

DU HỌC TÍN PHÁT – CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC