<h1 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-family: RR; font-weight: 500; line-height: 1.2; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 20px; text-transform: uppercase;"> TH&Ocirc;NG TIN ĐƠN H&Agrave;NG</h1> <div style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RR; font-size: 16px; outline: none !important;"> <div style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px;"> Lương: 170.000 (chưa t&iacute;nh l&agrave;m th&ecirc;m)<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng việc: Chế biến thực phẩm, chế biến c&aacute;c sản phẩm từ g&agrave;, th&agrave;nh phẩm từ g&agrave;<br style="box-sizing: border-box;" /> Nơi l&agrave;m việc: Yamaguchi, Nhật Bản<br style="box-sizing: border-box;" /> ____________________________</div> <div style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px;"> <span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Điều kiện thi tuyển:</span><br style="box-sizing: border-box;" /> - Số lượng TTS cần tuyển: 4 nữ<br style="box-sizing: border-box;" /> - Độ tuổi: 18 - 30 tuổi<br style="box-sizing: border-box;" /> - Tr&igrave;nh độ: tốt nghiệp THPT trở l&ecirc;n<br style="box-sizing: border-box;" /> - Thị lực: 8/10; Thể lực, sức khỏe tốt<br style="box-sizing: border-box;" /> - Kh&ocirc;ng h&uacute;t thuốc<br style="box-sizing: border-box;" /> - Cao 150cm trở l&ecirc;n; C&acirc;n nặng 42kg trở l&ecirc;n<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Y&ecirc;u cầu đặc biệt:</span><br style="box-sizing: border-box;" /> - Nhanh nhẹn, hoạt b&aacute;t, kh&ocirc;ng vi phạm ph&aacute;p luật<br style="box-sizing: border-box;" /> - Kh&ocirc;ng lấy ứng vi&ecirc;n c&oacute; h&igrave;nh xăm<br style="box-sizing: border-box;" /> - C&oacute; mong muốn học tốt tiếng Nhật<br style="box-sizing: border-box;" /> - Nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave; tu&acirc;n thủ nội quy c&ocirc;ng ty<br style="box-sizing: border-box;" /> - Quay video tay nghề gửi cho kh&aacute;ch trước ng&agrave;y thi tuyển<br style="box-sizing: border-box;" /> - H&igrave;nh thức tuyển dụng: phỏng vấn qua Zoom + thi tay nghề/ Phỏng vấn trực tiếp</div> <div style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px;"> <div style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px;"> __________________________</div> </div> <div style="box-sizing: border-box; outline: none !important; margin: 15px 0px;"> <span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Quyền lợi khi tham gia đơn h&agrave;ng:</span><br style="box-sizing: border-box;" /> - Đ&agrave;o tạo tiếng v&agrave; t&aacute;c phong b&agrave;i bản tại Việt Nam<br style="box-sizing: border-box;" /> - Hỗ trợ đưa đ&oacute;n s&acirc;n bay, đưa đ&oacute;n KTX<br style="box-sizing: border-box;" /> - Hỗ trợ đ&agrave;o tạo nghiệp vụ, c&ocirc;ng việc tại c&ocirc;ng ty b&ecirc;n Nhật<br style="box-sizing: border-box;" /> - Hỗ trợ về y tế, ph&aacute;p luật, quyền lợi lao dộng &amp; giao lưu văn h&oacute;a b&ecirc;n Nhật<br style="box-sizing: border-box;" /> - Hỗ trợ gia hạn visa/ thủ tục khi hết hợp đồng<br style="box-sizing: border-box;" /> - M&ocirc;i trường l&agrave;m việc tốt, chế độ ph&uacute;c lợi cao<br style="box-sizing: border-box;" /> - Được tăng lương đều đặn nếu chăm chỉ</div> <div style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px;"> <span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG T&Iacute;N PH&Aacute;T<br style="box-sizing: border-box;" /> Hotline: 0879 001 118</span></div> </div> <br />