Tiết mục văn nghệ của các bạn đến từ tập thể lớp JC - Tín Phát Hồ Chí Minh.